พรสวรรค์ชั้น 7th" Computer Art Thesis Exhibition

ศิลปนิพนธ์ของคอมพิวเตอร์อาร์ตรุ่น 7

กับผลงานทั้ง 7 รูปแบบ

ณ พื้นที่แสดงงานชั้น 7

ความแตกต่างที่ผสานกันเป็นหนึ่ง“พรสวรรค์ชั้น 7th”

พรสวรรค์ชั้น 7th นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต รุ่นที่ 7 คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิตนำเสนอผลงานทั้ง 7 รูปแบบ  2D Animation, 3D Animation & Character Design, Motion Graphic, Web & Interactive, Electronic Painting, E-Comic และ Stop Motion เริ่มวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2552 ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ @ เซ็นทรัลเวิลด์

และพบกับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2552  เวลา 16.00 น.

 กำหนดการ

16.00               แขกและสื่อมวลชนลงทะเบียน

16.30               พิธีกรกล่าวเปิดงาน

16.45               พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

17.00               ประธานในพิธีนำเข้าชมงานนิทรรศการ

 

* ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ  พิณัฐภรณ์ 085-829-8282  ชูพงษ์ 087-149-3900 

 

บล็อกของนิทรรศการนี้ http://cpa7news.exteen.com/

 

ตัวอย่างงาน

 

Comment

Comment:

Tweet

Really decent post I simply unearthed your weblog and wished to say that I have genuinely delighted in searching your weblog posts. Much obliged man.
Visit: http://www.StanleyHighSchool.com/

#34 By Earn Online High School Diploma (111.88.63.49|111.88.63.49) on 2015-03-04 16:24

Nice videos, thank you for sharing with us.

#33 By poker game rules (124.123.206.20) on 2013-10-29 19:32

It happens to be absolutely essential that Marilyn and i read through post very cautiously. I'm sure now undertaken it again and find which the put up is usually fantastic.

#32 By web design minnesota (58.97.146.205) on 2013-09-05 23:33

Thanks for the unmatchable diary.it was rale useful for me.navigator
sharing specified ideas in the instant as symptomless.this was actually
what i was labour for,and i am voluntary to came here!

#31 By curing colitis naturally (58.97.194.228) on 2013-08-04 10:48

Thanks for writing such an <a href="http://zrgeuwfk.com">eanunto-y-derstasd</a> article on this topic.

#30 By a8e2lnOY (37.235.54.177) on 2013-08-02 14:58

I thugoht finding this would be so arduous but it's a breeze!

#29 By Fxv9iRzX2LJ (188.143.232.12) on 2013-07-30 07:41

Thanks totally agree with this article and just want to say that the article was very good and very informative article.I ensure reading
http://drozgarciniacambogia.weebly.com

#28 By marya lusy (103.7.57.18|122.176.219.108) on 2013-07-06 13:10

I found lots of interesting information here. The post was professionally written and I feel like the author has extensive knowledge in this subject.
http://drozgarciniacambogia.weebly.com

#27 By marya lusy (103.7.57.18|122.176.219.108) on 2013-07-06 13:07

Useful data. I'm really very happy to browse this kind of terminology and wording. Cheers with regard to offering persons this kind of simple data. Great walk-through. I like this kind of distribute.

#26 By does garcinia cambogia extract work (103.7.57.18|182.68.248.229) on 2013-06-18 13:20

You might comment on the order system of the blog. You should chat it's splendid. Your blog audit would swell up your visitors.

#25 By Carport (103.7.57.18|180.149.7.9) on 2013-04-26 20:39

This post is exactly what I am interested. we need some more good
information. Please add more good information that would help others in
such good way

#24 By muddy font (103.7.57.18|180.149.31.209) on 2013-04-20 09:14

well and its really great post while after read feel good thanks for sharing  | Pakistan Politics

#23 By Business communication (103.7.57.18|119.73.41.193) on 2013-04-18 01:53

well and its really great post while after read feel good thanks for sharing
<a href="http://www.birdco.info/" rel="dofollow">Business communication</a> | <a href="http://pakistanrealpolitics.blogspot.com/" rel="dofollow">Pakistan Politics</a>

#22 By Usnam (103.7.57.18|119.73.41.193) on 2013-04-18 01:48

Nice blog having nice information. some times we ignore this sort of things & also suffer a lot as well. However we can save a lot with the assistance of these tips for example time etc.

#21 By click here (103.7.57.18|180.149.31.230) on 2013-04-17 23:42

he section trying to obtain hard-to-get visas to isolationist Myanmar to help victims of a devastating cyclone.

#20 By this website (103.7.57.18|182.186.180.217) on 2012-08-07 10:54

Thank you very much for posting and sharing this great article. It is so interesting. I want to know some other information about this site. So please give me this news quickly. I always will be aware of you.

#19 By delaware divorce lawyers (103.7.57.18|182.186.250.5) on 2012-08-06 12:22

I have been visiting various blogs for my Thesis writing Research. I have found your blog to be quite useful. Keep

#18 By thesis writing service (103.7.57.18|182.186.246.188) on 2012-07-17 19:20

Thanks for sharing this useful information! Hope that you will continue with

#17 By men online fashion (103.7.57.18|182.186.137.111) on 2012-06-30 14:00

Excellent post. I want to thank you for this informative read, I really appreciate sharing this great post. Keep up your work. Thanks for this very useful.

#16 By fantasy fashion (103.7.57.18|182.186.137.111) on 2012-06-30 13:57

You got a very helpful weblog I've been right here reading through for about an hour or so. I'm the beginner as well as your achievement is extremely a lot a good motivation personally.

#15 By xbox 360 repair articles (103.7.57.18|182.186.165.37) on 2012-05-18 22:06

I was constantly hunting for reports on the internet in which can help me. Huge appreciate it to the useful information.

#14 By Best ump hub (103.7.57.18|119.73.47.156) on 2012-05-15 14:35

That's is so impressive; I am very pleased by this post. Complete information on this post!!! I really like it

#13 By things to do chapel hill (103.7.57.18|119.154.17.179) on 2012-05-11 15:24

Hey man I've really loved reading up your blog I've found them awesome, please visit my site <a href=http://ourshopaholic.com/jual-tas-murah/>jual tas murah</a>

#12 By Viky romiyano (180.245.142.40) on 2012-04-19 12:45

wow ... This article is very nice, and I think your article worth reading public. I would like to see more helpful reply post in your blog. http://www.batikonline.org

#11 By batik jogja (110.136.158.218) on 2011-11-01 17:15

Awesome information. I am really surprised with this topic. Keep up the good work and post more here to read. <a href="http://www.batikonline">batik jogja</a>

#10 By batik jogja (110.136.158.218) on 2011-11-01 17:14

Nice looking site and I like the way you write. I just love BlogEngine as well. Where did you get your theme?

#9 By anxiety treatment (110.136.158.218) on 2011-10-20 16:01

ผู้เขียนเพียงแค่อ่านใจของฉัน มันเป็นความคิดที่ได้เคยส่องแสงฉันได้เห็น วิธีการที่คุณสามารถจะมีชนิดเดียวกันของความรู้สึกกับผมได้ไหม ฉันต้องรักว่ากันว่าเป็นและฉันต้องการจะร่วมกับคุณในบางจุดhttp://www.tinnitusmiraclecures.org

#8 By tinnitus miracle (110.136.158.218) on 2011-07-30 13:18

ผู้เขียนเพียงแค่อ่านใจของฉัน!มันเป็นความคิดที่ได้เคยส่องแสงฉันได้เห็น วิธีการที่คุณสามารถจะมีชนิดเดียวกันของความรู้สึกกับผมได้ไหม ฉันต้องรักว่ากันว่าเป็น และฉันต้องการจะร่วมกับคุณในบางจุดhttp://www.tinnitusmiraclecures.org

#7 By tinnitus miracle (110.136.158.218) on 2011-07-30 13:16

Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my Thesis writing Research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards

#6 By Thesis Writing (182.178.38.91) on 2010-10-01 13:43

ดีจัง

#5 By good (124.122.170.98) on 2009-06-28 15:25

ดีครับ

#4 By good (124.122.170.98) on 2009-06-28 15:25

เห็นโปรโมทในรายการ cyber city ค่ะ น่าไปดูจังเลย

#3 By p-i-e on 2009-05-09 11:36

วว้าวว ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยโปรโมตให้อ่าครับ

ตอนนี้อยากสอบถามว่า ฟิ้วมีโครงการไรอยู่ที่จะจัดล่าสุดบ้างอ่ะครับ หรืองานประกวดอะไรบ้างไหม
อยากลองเอาอนิเมชั่นไปเปิดให้ชาวฟิ้วดูักัน
ส่งรายละเอียดให้ผมทีนะครับ
peataya@hotmail.com
อนิเมแหล่มมากมายเลย

#1 By มี๊ on 2009-05-02 21:39